Home
Geschiedenis
Technische gegevens
Contact
Rotterdampas
 
   

Instructie van de molenaar uit 1763

Uit de notulen van de vergadering van het polderbestuur in 1763:

Is vermits het overlijden, van Cleÿs van der Spuÿ, zijnde geweest molenaar van de Pendregse waatermolen, het molenaarsampt komen te vaceren en het nodig is daermede weder een bequaam persoon werde voorsien tot beste van den polder, deselfder Ingelanden en van den molen; zoo is na gedaane advertentie dat degeene welke daartoe genegen en bequaam mogte zijn, zig hier op heden aan het Collegie komen addresseren; het maalen van den voors molen aanbesteet op de naarvolgende Conditien

Art 1.
Den Aannemer zal gehouden zÿn, De Waatermolen van Pendregt, ten allen tÿden, weer en windt dienende, wel en ter degen met allen IJver, naarstigheÿdt en voorsigtigheÿdt bÿ dagen, en bÿ nagten, jaar in, jaar uÿt, te doen malen, en zigh deswegens in allen opzigte onderwerpen de orders welke den waersman hem zal komen te geven, als mede orders welke hem van het Collegie gegeven, zullen worden en bÿ foute van dien, zal hÿ hier In, ofte In Eenig Point dezer Conditien verbeuren, telken Reÿse, en voor Ider Point, Eene boete van drie guldens.

Art 2.
Den aannemer zal zig altÿd, als de molen maalt, bÿ en aan deselve moeten houden, en daerbÿ, en aanblÿven, dat kan hooren, of er niets van kammen, Staeven, Schepradt ofte iets anders Breekt, om in zulken gevalle de molen aanstonts op te houden, en verdre Schaede, of breuken voor te komen, op de boete als voren, te verbeuren telkens als van de molen boven de Ses Roeden (22,6M), af zal zÿn.

Art 3.
En zal den dÿkgraaf, heemraeden, Secretaris, waarsman Penningmr en Bode, ondervinden, de bÿ hem Contrarie deses werd gedaan, op hunne woord gelooft worden, en daar op de Boete moeten worden betaalt.

Art 4.
De molenaar zal de molen zeÿlen, alsmede de gantsche molen, met op en dependentien van dien ten allen tÿden wel in agt moeten neemen en gaedeslaan ook de molewerff en de wegh van de laege brugge tot aan de dÿck tweemaal 's jaars terdege moeten afbloten van stekelen netelen alsmede de vliet (waat)teringh van de kaade tot in de Coedood twemaal 's jaars moeten croosen en schoonmaeken (als) op de keur en schouwen en zal mede nog soo de nood zulks vereÿst de zeÿlen moeten lappen deselve altÿd ter deege moeten drogen opdat ze niet verweerden en (....................)

Art 5.
Nog zal de molenaar de olÿ en kaarsse welke hÿ aan de molen nodig heeft voor zÿn eÿge rekening moeten kopen en betaalen, dus dat de besteding eens af alles hoegenaemt (....) (bondt) werd aanbesteedt zonder (.........) extra-ordinaris te mogen declareren behalve alleen dat hem vrÿ (brand) gegeven ofte bezorgt zal worden.

Op alle welke voorsz generale en speciaale Conditien, is molenaer, en aannemer geworden Hendrik Pieterz. de Jongh, eerst voor 5 maande, van Primo December 1763: tot Primo meÿ 1764: en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar, tot weder opzeggens toe, Jaerlÿk Somma, en de voor Een Somma van ƒ52-:-:"

In 1764 krijgt deze molenaarsinstructie een aanvulling:
onder dien mits dat hÿ nog daer voor, boven, en behalve alle voorsz. Conditien van aanbestedinge gehouden zal zÿn, ten allen tÿden, alle de mollegaten, zuÿgers, of diergelÿke lekkagiën, In de kaade van Pendregt, te moeten vullen en Stoppen, zonder daar voor Iets Extraordinaris te mogen declareren.